Tussenkomst Begrotingsdebat energie & klimaat

Door Andries Gryffroy op 17 december 2020, over deze onderwerpen: Energie

Het is goed dat we vanaf dit jaar, en dus ook de komende jaren meer aandacht zullen hebben voor efficiëntie dan voor hernieuwbare energie. Er werden al veel miljarden euro's geïnvesteerd in hernieuwbare energie, maar toch halen we onze doelstellingen niet. De basis is nochtans minder verbruiken. De goedkoopste en de groenste kWh is die kWh die je niet verbruikt.

Vanaf 2021 wordt er 200 miljoen euro per jaar meer ingezet op energie-efficiëntie. 

 

Een opsomming voor residentiële gebouwen:

 • Energielening
 • Noodkoopfonds
 • Renovatiekrediet
 • Rollend fonds voor renovatie van appartementen en huurwoningen
 • Sloop- en heropbouwpremie
 • Geen fossiele brandstof voor grotere projecten
 • Uitfasering van mazoutketels
 • ...

Een opsomming voor niet-residentiële gebouwen:

 • De overheid (van lokaal tot regionaal) moet 2,5% energie besparen per jaar
 • Er wordt een energie-databank aangelegd
 • Een lijst van “no regret” maatregelen die minstens binnen een bepaalde periode moet uitgevoerd worden
 • Bij eigendomsoverdracht krijgt men een bepaalde periode om het gebouw beter te maken
 • Verplichte EPC
 • EBO’s voor ondernemingen: verbreden en verdiepen. De ondergrens waarboven je moet voldoen aan EBO wordt verlaagd, maar ook andere sectoren worden betrokken.  Dit is belangrijk, want je kan de totale inspanning niet enkel gaan toepassen op een beperkt aantal sectoren zoals bv gebouwen. Ook bv ondernemingen, maar ook landbouw moet mee in het verhaal. Wist je dat landbouw goed is voor 0,7% van het BBP, maar wel verantwoordelijk is voor 9,6% van de uitstoot? 

Hernieuwbare energie:

De ondersteuning werd aangepast aan de realiteit. Voor kleinere windmolens, voor klein tot grote PV installaties, en voor groene restwarmte wordt in de toekomst meer gewerkt met “calls”. Diegene die de minste ondersteuning vraagt voor een bepaalde technologie en bepaalde output wordt het eerst “beloond”. 

Wind – zon – groene warmte zijn altijd leuke en goede projecten. Er zijn wel twee belangrijke voorwaarden: er moet wel een draagvlak zijn, en het moet kostenefficiënt zijn.  Belangrijk is dat het doel de middelen echter niet heiligt. 

Er is een nieuw zonneplan, maar ook een windplan.  In dit windplan houdt men ook rekening met deze kostenefficiëntie : bv “repoweren” op bestaande locaties is een stuk goedkoper, maar ook de vlaamse overheid zal zijn gronden ter beschikking stellen. En we kijken naar de nieuwe normering, waarin ook plaats zal zijn voor een afstandsregel.

Slotbedenking

Klimaat is een transversaal beleid, iedereen is erbij betrokken: lokaal beleid – economie – landbouw – transport – openbare werken – energie - … En dus de gevraagde inspanningen moeten over alle sectoren verdeeld worden. Maar de inspanningen moeten ook realistisch zijn, we gaan niet mee in een opbod van % en getallen. Integendeel: het beleid moet bottom-up zijn, betrouwbaar en kosten-efficiënt.  Pas dan krijg je meer draagvlak, and this is the only way to go.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is